BACIM – TURBACIM – TUR

Sie befinden sich hier:

 1. Angebote
 2. Hilfen in der Not

BACIM

Görevliler

Bayan
Sigrid Bachmann


(Dipl. Sozialarbeit./päd./ M.A. Klinische Sozialarbeit)

Tel: (030) 3 95 30 37
Fax: (030) 3 95 30 55
E-Mail: bacimdrk-berlin-zentrum.de

Oldenburger Straße 22
10551 Berlin

Foto: DRK Zentrum/BACIM

A??rl?kl? olarak Türkiye kökenli göçmen kad?nlar için bir bulu?ma ve dan??manl?k merkezidir.

Sundu?umuz hizmetler:

 • Sosyal ve psiko-sosyal Dan??manl?k
 • Sosyal- e?itimsel grup çal??mas?
 • Gruplara yönelik e?itimsel ve bo?zamanlar için etkinlikler
 • Di?er projelerle ortak çal??ma ve i?birli?i
 • Bulu?ma yeri
 • Duyurular ve yenilikler (Almanca)
 • Yay?nlar?m?z

 

 

 

Sosyal ve psiko-sosyal Dan??manl?k

Sizi bilgilendirdigimiz ve size yard?mc? oldu?umuz alanlar:

 • Sosyal hukukun uygulanmas?nda, i?sizlik durumunda i?sizl?k veya sosyal yard?m, kira yard?m?, çocuk paras? gibi konularda yaz??malarda destek vermek, Avrupa Birli?i üyesi ülke vatanda?lar? ve aile fertlerin için gerektigi durumda, yazi??malarda yard?mc? olmak,
 • Sa?l?k sigortas? ve hastal?k durumunda sa?l?k paras? ile ilgili konularda, a??r engelliler için engeliler yasasinin öngördü?ü yard?mlar?n uygulanmas?nda,
 • Ki?isel veya ailevi çat??malarda ve krizlere kar?i destek,
 • Hamilelikte ve ailelerin içinde bulundu?u acil durumlarda Eyalet Aile Vakf?´na maddi destek icin yaz??malarda yard?mc? olmak
 • Emeklilik yasas?n?n fahri dani?manlar? taraf?ndan emeklilik sigortas? ve emeklilik ile ilgili konularda dan??manl?k 
 • Hukuki dan??manl?k, gerektiginde Türkçe konu?an avukat yard?m? ile: K?ra Hukuku, Aile hukuku, Yabanc?lar ve Göçmenlik yasas?,Vatanda?l?k hukuku, I? Hukuku 

Gerekti?i durumlarda di?er uzman dan??ma merkezlerinin de hizmetlerine ve acil hizmetler servisilerine  yönlendirme mevcuttur.

Dan??manl?k hizmetlerimiz Almanca, Türkçe sunulmaktad?r.

Konu?ma ve dan??manl?k saatleri

Pazartesi saat 11:00–15:00
Emeklilik danismanl??? ihtiyac görüldü?ünde Pazartesi saat 11:00 – 13:00 aras?
Sal? saat 11:00–16:00
Hukuki dan??manl?k her ay?n ilk Sal? günü saat 16:00 bis 18:00 aras?
Çar?amba saat 11:00–15:00
Cuma 10:00–14:00

Dan??manl?k için randevu al?nmas? gerekmektedir.

Bayan
Ceyhan Sirin

(Sozialarbeiterin B.A.)

Tel: (030) 3 95 30 37
Fax: (030) 3 95 30 55
E-Mail: bacimdrk-berlin-zentrum.de

Oldenburger Straße 22
10551 Berlin

Sosyal- e?itimsel grup çal??mas?

Foto: DRK Zentrum/BACIM
 • Nefes teknikleri ve rahatlama egzersizleri
 • Kad?n Kahvalt?s?
 • Kad?n konular?na dair muhabbet çemberi
 • Jimnastik ve oryantal dans
 • Seramik
 • Yemek pi?irme grubu
 • Kendini savunma ve koruma kursu
 • Su jimnastigi ve aerobik
 • Feminist Kadin Sa?lik Merkezi FFGZ gibi kurulu?lar?n uzman elemanlar? ile çe?itli konularda bilgilendirme toplant?lar? (güncel faaliyetlere ba?lant?).

Aktuel Sosyal- e?itimsel grup çal??mas? giri? (ba?lant?).

Gruplara yönelik e?itimsel ve bo?zamanlar için etkinlikler

Foto: DRK Zentrum/BACIM

Tatil program? çerçevesinde düzenledi?imiz faaliyetler:

 • Berlin içinde ve Berlin çevresinde günü birlik geziler
 • Ziyaretler, sergi ve müzelere geziler

Aktuel Gruplara yönelik e?itimsel ve bo?zamanlar için etkinlikler giri? (ba?lant?).

Bunun d???nda tatillerde çe?itli bayram ve festivaller, Dünya Kad?nlar Gününü kutlamalar?.

Bulu?ma yeri ve çal??ma saatleri

Pazartesi saat 10:30–16:00
Sal? ve Çar?amba saat 10:30–17:00
Per?embe günü kapal?
Cuma saat 09:30–15:00 Uhr Ayrica aç?l?? saatlerinde kad?nlar,dan??ma merkezimizede bulu?up beraber etkinlikler düzenleyip payla?mak, deneyimleri üzerine fikir ali?veri?inde bulunmak, ortak etkinlikler planlayabilirler.

Yay?nlar?m?z

 • Sen biz de?ilsin (davetiye ilan?)
 • Bac?m 30. y?ldönümü münasebetiyle araçlar?n?n sunumu
 • 2012 y?ll?k faaliyet raporu (Almanca)
 • 2011 y?ll?k faaliyet raporu (Almanca)

Bac?m, Berlin Çal??ma, Uyum ve Kad?nlardan sorumlu Senato idaresi taraf?ndan desteklenmektedir.